രാത്രി പേടിക്കുന്ന പ്രേതം ആയി നടക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ…!| ABC MALAYALAM |

0
43

രാത്രി സെമിത്തേരിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കും..പ്രേതം അമ്മുമ്മയുടെ വീട് കണ്ടെത്തി..വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി !! രാത്രി മാത്രം സഞ്ചാരം…..

#trendingnews #keralanews #keralatoday #abcmalayalam #viralvideo #abctv #studentsonlygovindankutty #govindankutty #ghostface #ghostrider #ghoststories #KeralaNews #keralapolice

SUBSCRIBE our channel for more trending News & Movie Updates :
Website :
Facebook :

ABC Malayalam online channel is the complete entertainment channel. Check out the channel page for more videos about News, Entertainment’s, Films, Politics, Business, Technology, Automobile, Travel, Lifestyles & Health.

View Original Source